Klauzula informacyjna

Klauzula  informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TREND ENERGY SOLUTIONS S.A. z siedzibą w 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, NIP 796-295-86-78, wpisana do rejestru KRS: 0000406916.

2) powołaliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – Panią Sylwię Kańkowską z którą może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres: s.kankowska@trendenergysolutions.pl lub na adres korespondencyjny Trend Energy Solutions S.A., 00-549 Warszawa ul. Piękna 18

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO ; oraz – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, – prowadzenia procesów rekrutacyjnych – prowadzenia procesów reklamacyjnych.

4) ponadto informujemy że obszar firmy Trend Energy Solutions S.A.. jest monitorowany – monitoring obejmuje teren firmy. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań

5) przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących firmie lub narażających ją na straty(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 22(2) i 22(3) w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system

7) Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8) posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas ;

9) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.

Informujemy również, że:

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Verified by MonsterInsights